Yleinen

Vammaisuus ja BDSM: Merkitykset

Tämä postaus on osa “Mitä BDSM voi tarjota vammaiselle ja miksi teemasta tulisi puhua enemmän?” -juttusarjaa, jossa avaan laajemmin lopputyössäni esiin nousseita seikkoja. Tarkemmin juttusarjan rakentumisesta ja tarkoitusperistä voit lukea tästä. Ko. postaukseen on listattu myös sarjan muut osat ja linkit niihin löytyvät ko. postauksesta aina, kun uusi osa on julkaistu. Kokonaiskuvan saamiseksi suosittelen lukemaan jo julkaistut osat, sekä jäämään odottamaan tulevia osia.

Osaan kysymyksistä saattoi halutessaan jättää vastaamatta, joten siksi vastaajien kokonaismäärä voi vaihdella kysymyksestä toiseen.

—-

BDSM merkkaa erilaisille ihmisille erilaisia asioita: Toisille se on sessiointia ja oman seksuaalisuuden ilmaisua. Toisille se toimii seksin lisämausteena ja vaihteluna. Osa kokee kulttuurin elementtien ilmentämisen harrastuksena. Toiset näkevät kinkyn, johon siis voi usein kuulua BDSM, seksuaalisena mieltymyksenä, toiset elämäntapana. Joillekin BDSM-elementit ovat läsnä vain tarkkaan rajatussa sessiossa, toiset leikkivät yhdessä sovitusti valta-asetelmilla myös tavallisen arjen keskellä. Joku voi saada kiksit esimerkiksi siitä, että päättää subin vaatteista, tai hallitsee tätä taloudellisesti tämän omasta tahdosta. Joku tahtoo palvella dominoivaa osapuolta ja saa siitä nautintoa.

Kun puhutaan BDSM-kulttuurista, ajatellaan siihen liittyvän usein seksuaalinen aspekti. 33:sta BDSM:n merkitystä kommentoineesta vastaajasta 29 sanoo session olevan osa seksuaalista nautintoa.

BDSM voi merkata eri asioita eri ihmisille.

Etenkin kipusessiot voivat kuitenkin toimia myös vain rentouttavina. Rentouttavalle vaikutukselle on aivokemiallinen syy. Kun meihin sattuu, kehossamme tapahtuu akuutti stressireaktio. Kivun päättyminen puolestaan vapauttaa kroppamme tästä tunteesta. Keho rentoutuu. Lisäksi saatamme tuntea mielihyvää hormonaalisten vasteiden ansiosta. Jos tilanne on seksuaalinen ja henkilö kiihottuu, voi tuo reaktio toimia kipulääkkeenä. Tällöin aivojen stimulaatiot aiheuttavat hormonitason muutoksia erityisesti kortisolissa ja dopamiinissa, jotka ovat verrattavissa opiodeihin. Ajan kuluessa ihminen alkaa ehdollistua ajatukseen, jonka mukaan hän mieltää tietyntyyppisen kivun hyväksi. Lisäksi 33:sta vastaajasta 12 kuvaa, kuinka esimerkiksi sidonta parantaa kehotuntemusta.

Suostumuksellinen kipu voi antaa henkilölle uudenlaista vallantunnetta omasta kehostaan. Vammainen henkilö voi tuntea arjessaan paljon kipua, joka ei välttämättä ole koskaan kokonaan poissa, vaikka sitä kuinka hoitaisi. Joskus on tilanteita, jolloin hoito tekee kroonisesta kivusta vain tavalla tai toisella siedettävää. BDSM-sessiossa koettu kipu on siinä mielessä erilaista, että kokija tietää kivun loppuvan tismalleen sillä hetkellä, kun hän niin pyytää. Tämä tieto ja kokemus voi olla suunnattoman vapauttava. 33:sta vastaajasta 17 allekirjoittaa kehonhallinnan tunteen BDSM-sessioissa.

Sessioon voi kuulua erilaisia asioita. Sisältö voi vaihdella merkittävästi hetkestä ja tilanteesta toiseen.

BDSM on kokemuksena intensiivinen ja parhaimmillaan siihen heittäytyy täysillä unohtaen kaiken muun. Se voi olla tarpeellinen taukohetki arjen hektisyydestä. Erään vastaajan mukaan BDSM:ssa kiehtovaa onkin se, miten sessioiden avulla voi opetella päästämään irti kontrollista.

Nykymaailmassa meillä on helposti jatkuva tarve suorittaa ja olla tavoitettavissa, sekä olla tietoisia kaikesta, mitä ympäristössämme tapahtuu. Ihmistä ei ole suunniteltu sellaiseen, eikä liene ihmekään, että emme välillä jaksa. Heittäytyminen, jota BDSM voi parhaimmillaan tarjota, onkin jotain, mistä jokaisen tulisi ottaa mallia, vaikka kulttuuri itsessään ei kiinnostaisikaan.

BDSM ja psyykkinen puoli

Seksuaalisuuden toteuttamiseen kuuluu omalta osaltaan kokeilunhalu. Onkin normaalia kokeilla akteja, joissa on BDSM-elementtejä. Näissä tilanteissa henkilö huomaa, onko seksuaalisuuden toteuttaminen ko. tavalla oma juttu vai ei. On täysin ok kokeilla, ja huomata, ettei tahdo tehdä niin. Eräs kyselyyn vastanneista totesikin vapaassa kohdassa kyselystäni puuttuvan kohta: “Kyllä, mutta se ei ollut oma juttuni.”

Vaikka kokeilu onkin normaalia, on tärkeää, ettei lähde kokeilemaan asioita vain kumppania miellyttääkseen, tai varsinkaan painostuksesta. Jos asiat eivät tunnu lainkaan kiinnostavilta, rikkoo omia rajojaan, minkä lisäksi kulttuurista tulee vääristynyt kuva: “Miten kuvottava, väkivaltainen kulttuuri voisi mitään mistään opettaa?” Tällainen kohtaaminen on paitsi osoitus siitä, että kulttuurissa on roolien väärinkäytöksiä, joihin tulee puuttua, myös siitä, kuinka yksi kohtaaminen voi pahimmillaan värittää käsitystä koko kulttuurista.

Vaikka jotkut voivatkin rinnastaa BDSM:n virheellisesti väkivaltaan, voi BDSM parhaimmillaan olla eheyttävä kokemus. Tiedän sen paitsi omasta kokemuksestani, myös ystävieni kanssa käymieni keskustelujen pohjalta. Rajut kokemukset ovat täysin omissa käsissä, mikä palauttaa vallan tunnetta omasta kehosta ja seksuaalisuudesta. Tämä tuli esiin myös kyselyssäni. Ammattilaisen on hahmotettava, että väkivaltaakin kokeneen suhde BDSM-maailmaan voi olla täysin terveellä pohjalla. Jos jokin herättää huolta, on seksologin tapaamisissa syytä kiinnittää huomiota session jälkeisiin tunteisiin.

Rooleista ja käsikirjoituksista

BDSM on myös vallanvaihtoa ja rooleja. Tunnetuimpia rooleja ovat dom, sub ja switch. Näistä löytyy myös alakategoriota. Dominoivalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on tilanteessa näennäinen valta ja joka esimerkiksi kurittaa tai nöyryyttää. Sub eli alistuva saa kiksinsä esimerkiksi kuritettavana tai nöyryytettävänä olosta, tai siitä, kuinka luovuttaa vallan toiselle. Switch nauttii molemmista rooleista ja ne voivat vaihdella sessiosta toiseen. Kyselyn roolijakoa koskevaan kysymykseen tuli 33 vastausta. 5 vastasi olevansa domeja. 9 koki olonsa luontevammaksi alistuvassa roolissa ja peräti 19 identifioitui switchiksi. Tämä yllätti, mutta osoittaa mielestäni hyvin sen, kuinka erilaisen toimintakyvyn omaava henkilö voi haluta erilaisissa tilanteissa eri rooleja. 31:sta vastaajasta 18 kuvaa valtasuhteiden kuuluvan sessioonsa.

Vammainen henkilö on usein arjessaan riippuvainen toisen ihmisen avusta. BDSM-tilanteessa asetelma voi olla toinen. Siinä hän voi olla käskyttäjä ja päättää täysin, yhdessä sovittujen rajojen puitteissa, mitä tilanteessa tapahtuu. Tämä voi antaa uudenlaista itsevarmuutta ja minäpystyvyyttä myös muihin tilanteisiin. Vaikka joitain välineitä voi olla esimerkiksi huonon hienomotoriikan tai heikentyneen käsivoiman vuoksi hankala käyttää, löytyy myös sellaisia välineitä, joita vammaisen on helppo käyttää. Vallankäyttö voi olla myös sanallista. Monet saattavatkin kokea ajatuksen esimerkiksi siitä, että he voivat komentaa toisen tekemään jotain joko itselleen tai komentavalle, äärimmäisen kiihottavana. Vaikka vammainen henkilö olisikin tilanteessa alistuva, on tietyllä tapaa alisteinen asema silti erilainen kuin arkitilanteessa. Oikein toteutetussa BDSM-tilanteessa valta on subilla. Vaikka hän session ajaksi luovuttaa vallan ja päätöksenteon domille, ei mitään hänen rajojaan rikkovaa tehdä. Lisäksi vallan luovutus on ollut vapaavalintaista.

Eräs kyselyyni vastanneista kuvaa BDSM:n kiinnostustaan BDSM-kulttuuriin:

Koen saavani nautintoa vallasta. Toisaalta sidonta kiinnostaa myös sidottavana osapuolena. Olisi kiinnostavaa tuntea kipua, joka ei liity mitenkään vammaisuuteen. Koen myös nautinnon vallassa johtuvan siitä, että valta-asetelma vammaisena on usein toisin päin.

Eräs vastaaja näkee BDSM:n kuitenkin haastavana seuraavasta syystä: “Olen jo valmiiksi sidottuna rullatuoliin.. ja myös lähimmäisiini jotka toki itse haluavat (vanhempani mukaan lukien) auttaa joten sitominen ei ole mun juttuni. Halusit tai et niin et ole vammaisena tasavertainen bdsm kumppani varsinkin kun toinen ja se alistava osapuoli on fyysisesti terve.” Kokemuksena vastaajan ajatukset ovat luonnollisesti valideja. Vastaus nostaa kuitenkin esiin surullisen ilmiön tai oikeastaan useita. Ensinnäkin ajatellaan pyörätuolin tai apuvälineiden olevan vangitsijoita, eikä vapauttajia, kuten niiden pitäisi olla. Lisäksi vastauksessa on huomattavissa omaksuttua yhteiskunnallista ajattelua siitä, millaista seksin pitäisi olla ja millainen vammaisen rooli siinä olisi. Oikeastihan roolit voivat vaihdella sessiosta ja kumppanista toiseen.

Välineurheilua vai ei?

Yleinen harhaluulo, johon törmään kulttuurista keskustellessani, on, että se vaatisi hirvittävästi välineitä ja vermeitä ollakseen nautinnollista: ikään kuin ilman hirveää arsenaalia leluja ei voisi toteuttaa itseään. Ajatus on väärä. Kyllä, erilaiset lelut voivat tuoda lisämaustetta sessiointiin. Joku voi olla sitä mieltä, että vaikka tyrmään heittäminen tai pöytään sitominen on parasta, mitä on. Joku tahtoo tulla sähkötetyksi, toinen piiskatuksi ties millä, kolmas haluaa kulkea kaulapannassa kuuliaisen lemmikin tavoin. Joku pitää sidotuksi tulemisesta, toinen haluaa “joutua” häkkiin. 31:sta vastaajasta 17 kuvaa bondagen kuuluvan useimmiten sessioihinsa. Vastaavasti aistien rajoittamista on 11:sta 31 vastaajasta.

Erilaiset välineet voivat tuoda sessiointiin omanlaisiaan kulmaa. 31:sta vastaajasta 11 tahtoo kokea kipua välinein. Ne eivät kuitenkaan ole lainkaan välttämättömiä. Jos halutaan tuottaa kipua, voi dominoiva käyttää tähän omaa kehoaan. Lyönnit ympäri kehoa tai puremat siellä täällä, turvallisuus muistaen, toimivat loistavina kivun lähteinä. 31:sta vastaajasta 20 tahtookin kipua ilman välineitä.  Lisäksi se, että sessio on enimmäkseen kehollinen, saattaa luoda sessiontikumppanien välille erilaista yhteenkuuluvuudentunnetta. Vaatii paljon uskallusta antaa oma keho ja mieli toisen käsittelyyn. 33:sta vastaajasta 18 toteaakin kokevansa voimakasta yhteyttä sessiointikumppaniinsa.

Jos välineitä kuitenkin kaipaa, muttei ole varaa maksaa kohtuuttoman paljon jostakin seksivälinekaupan valikoimasta löytyvästä, saattaa kodin arkisista välineistä löytyä jotain sellaista, jota voi hyödyntää: vöitä, hevosille suunnattuja raippoja tai rautakaupasta ostettuja köysiä. Periaatteessa myös erilaisia keittötarvikkeitä voi käyttää lyömiseen tai raapimiseen. Jos käyttää muuta kuin suoraan sessiointiin tarkoitettua välineistöä, on korostetun tärkeää tietää, mitä tekee. Välineet on desinfioitava hyvin.  Limakalvoja koskevien välineiden on oltava henkilökohtaisia.

Monen sessioihin saattaa kuulua BDSM-välineiden lisäksi myös ns. perinteisiä seksileluja . Näihin lukeutuvat tässä tekstissä  esimerkiksi dildot ja vibraattorit. Perinteisiä leluja löytyi 21 vastaajan sessiosta, kun sessioon kuuluvista elementeistä kertoi yhteensä 33.

BDSM ei ole vain fyysisestä vallasta luopumista. Osa nauttii voidessaan palvella toista ja saa kiksit nimenomaan siitä, ei siis esimerkiksi kivusta tai rajoittamisesta. BDSM voi olla myös nöyryyttämistä ja siihen voi liittyä joidenkin kehonosien palvomista.  31:sta vastaajasta 17 kaipaa sessioiltaan nöyryytystä, mutta palveluaspekti ei noussut kyselyssä esiin.

Vaikka BDSM:ssa ei tarvitse leikitellä välineillä, voi niistä joissain tilanteissa olla myös hyötyä. Tästä esimerkkinä BDSM-kynttilät. On todistettu tutkimuksin lämmön omaavan rentouttavia vaikutuksia. Kynttilät siis paitsi tuottavat kipua steariinin valuessa iholle, myös rentouttavat. Mikä parasta, kynttilät on suunniteltu niin, ettei niillä voi, pitäessään järjen kädessä ja noudattaessaan “Tiputa korkealta, jotta steariini ehtii hiukan jäähtyä” – sääntöä, ei voi lähtökohtaisesti aiheuttaa juurikaan vahinkoa. Kynttilöitä voi tilata netistä, esimerkiksi Antishopista.

BDSM voi merkitä erilaisille ihmisille hyvin moninaisia asioita, heidän toimintakyvystään riippumatta. Se on kehotuntemuksia ja vallankokemusta. Se on heittäytymistä, nautintoa ja läsnäoloa. Sessioiden toteuttamisessa voi käyttää hyödyksi välineitä, mutta se ei ole pakollista. Osalle se voi olla myös terapeuttista, palauttaessaan esimerkiksi hallinnantunnetta omasta kehosta.  Merkitykset voivat vaihdella myös sessiosta toiseen. Kokemus maailmasta on yksilöllinen, joten kyseisen kulttuurin ymmärtäminen vaatii niin seksologian ammattilaisilta kuin kulttuuriin kuuluvilta ja kuulumattomilta avarakatseisuutta.

 Muita tekstejäni BDSM – teemasta luettavaksi (lista päivitetty 17.9.2022):
Miten tehdä BDSM – sessiosta turvallinen?
Seksilelut arviossa: BDSM-Edition
Dominan asiakkaana

Vastaa